Ongoing

Treasured Sword, Golden Hairpin Wang Dulu,王度庐

The second book in Wang Dulu’s Crane-Iron wuxia-romance series begins the story of celebrated valiants Li Mubai and Yu Xiulian.